Zoek:
 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

     
Databank MZ en www.or.nl SAMENVATTING
Samenvatting van het complete draaiboek van een OR-verkiezing, met korte beschrijving van de stappen en tussenstappen. Inclusief linken naar de 11 hoofdstappen
Vrije toegang E-book Het complete draaiboek voor een OR-verkiezing
Het complete draaiboek voor een OR-verkiezing is is ok beschikbaar als e-book. Met een actueel en compleet stappenplan voor uw OR-verkiezing. Met tijdschema, gedetailleerde toelichting bij elke stap, en met 20 checklists en 50 modelbrieven en -formulieren. Voor zowel handmatige als elektronische verkiezingen. Nooit meer zoeken op het internet. Alles bij elkaar in n interactief pdf-document. De prijs van dit e-book is 24,50 euro.
Databank MZ en www.or.nl Voorwoord
Voorwoord bij Het Complete draaiboek van een OR-verkiezing
Databank MZ en www.or.nl STAP 1.-------- STARTEN MET VOORBEREIDEN VAN DE VERKIEZING: circa 25 weken voor
Reken voor de totale organisatie van de OR-verkiezing een half jaar tot aan de verkiezingsdatum. In deze voorbereidingsperiode kunt u voor een aantal onderwerpen komen te staan, die geregeld moeten zijn voor u met de eigenlijke organisatie van de OR-verkiezing kunt beginnen.
Databank MZ en www.or.nl 1.A. Uitstellen van de verkiezing
De WOR staat aan u niet toe de komende OR-verkiezing uit te stellen. Toch kunt u goede redenen hebben om de verkiezing uit te stellen en in de praktijk gebeurt dat regelmatig. Er zijn goede en slechte redenen.
Databank MZ en www.or.nl 1.B. Handmatige of elektronische verkiezing
Er zijn veel voordelen verbonden aan elektronische verkiezingen, maar ook enkele nadelen die belangrijk genoeg zijn om er goed over na te denken.
Databank MZ en www.or.nl 1.C. Wijzigen/updaten van het OR-reglement
In dit overzicht vindt u een inleiding en inhoudsopgave van alle mogelijke wijzigingen en aanpassingen in uw reglement in verband met de verkiezing van de ondernemingsraad. Met linken naar de afzonderlijke wijzigingen.
Databank MZ en www.or.nl 1.D. Instellen verkiezingscommissie
Een verkiezingscommissie is een tijdelijke voorbereidingscommissie van uw ondernemingsraad die verantwoordelijk is voor de organisatie van de (komende) verkiezing van de gehele OR.
Databank MZ en www.or.nl 1.E. Opstellen van draaiboek en tijdschema
Een tijdschema dat rekening houdt met actuele jurisprudentie. Het staat uw ondernemingsraad overigens vrij om nog andere tijdschema's te volgen, zolang u zich aan de wettelijke regels en de zorgvuldigheid (bezwaarmogelijkheden) houdt.
Databank MZ en www.or.nl 1.F. Inventariseren van kosten / budget / faciliteiten
De onderneming draagt de kosten van de organisatie van de OR-verkiezing. Dat neemt niet weg dat het goed is dat u met de bestuurder apart over de kosten van de verkiezingen van gedachten wisselt, zodat geen misverstanden kunnen ontstaan over wat u wel en niet kunt doen.
Databank MZ en www.or.nl 1.G. Keuze elektronische verkiezingsapplicatie / organiseren van stembureaus
Als u kiest voor een elektronische verkiezing, dan is het belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt tussen de leveranciers van de verkiezingsapplicaties en vooraf afspraken maakt over de taakverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verkiezingscommissie en de leverancier.
Databank MZ en www.or.nl 1.H. Afspraken met afdeling IT-beheer
Of u nu elektronische verkiezingen organiseert of handmatige, overleg met Afdeling IT-beheer is noodzakelijk.
Databank MZ en www.or.nl 1.I. Voorbereiden van de promotie van de verkiezingen en het werven van kandidaten
Uw verkiezingscommissie moet tijdig de verkiezing aankondigen en promoten om kandidaten te werven en de opkomst te verhogen. Daarvoor kan uw commissie al in de eerste voorbereidende stap een aantal dingen doen.
Databank MZ en www.or.nl 1.J. Opvragen gegevens kiesregister
Meestal beheert een personeelsfunctionaris, of afdeling personeelszaken / HRM of de salarisadministratie de benodigde personeelsgegevens. In verband met de privacywetgeving (AVG) kan uw verkiezingscommissie alleen die personeelsgegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van de verkiezing.
Databank MZ en www.or.nl 1.K. Organiseren van een cursus voor de nieuwe ondernemingsraad
Niet alle ondernemingsraden doen het, maar uw ondernemingsraad kan alvast een cursus organiseren voor de nieuwe OR. Het idee daarachter is dat de nieuwe ondernemingsraad een vliegende start kan maken door direct na de verkiezingen op cursus te gaan.
Databank MZ en www.or.nl STAP 2. -------- VASTSTELLEN VAN DE VERKIEZINGSDATUM OF -PERIODE 10 weken voor
Deze stap begint tien weken voor de verkiezing. Uw verkiezingscommissie plant in overleg met de bestuurder de verkiezingsdatum of -periode. Als u een elektronische verkiezing houdt dan is dit ook de stap waarin de set-up van de verkiezing wordt aangemaakt.
Databank MZ en www.or.nl 2.A. Plannen van de verkiezingsdatum
Uw verkiezingscommissie bepaalt in overleg met de bestuurder de verkiezingsdatum of periode. Bij elektronische verkiezingen is het meestal een periode van een week.
Databank MZ en www.or.nl 2.B. Aankondigen van de verkiezingsdatum en gang van zaken aan personeel en vakbonden
Uw verkiezingscommissie maakt de geplande verkiezingsdatum of -periode (meer dan) tien weken voor de verkiezingsdatum bekend in de onderneming. Daarbij geeft uw commissie tevens informatie over de hele gang van zaken tot en met de verkiezing.
Databank MZ en www.or.nl 2.C. Openen van bezwaarmogelijkheid
De bezwaren kunnen alle mogelijke bezwaren zijn. Bijvoorbeeld dat de verkiezing tijdens een vakantie valt, of dat op de gekozen dag het merendeel van het personeel thuis werkt.
Databank MZ en www.or.nl 2.D. Beoordelen van de bezwaren
Na het verstrijken van de bezwaartermijn neemt uw verkiezingscommissie zo snel mogelijk een beslissing op de bezwaren, en deelt die schriftelijk en/of per e-mail mee aan de bezwaarmakers.
Databank MZ en www.or.nl 2.E. Uitspraak over de bezwaren
Als het bezwaar gegrond is, treft uw verkiezingscommissie vervolgens, in overleg met de bestuurder, een `noodzakelijke voorziening`.
Databank MZ en www.or.nl 2.F. Bekend maken van de definitieve verkiezingsdatum
Als uw verkiezingscommissie de bezwaren niet als doorslaggevend beoordeelt, dan stelt ze de verkiezingsdatum of -periode vast zoals oorspronkelijk was gepland en maakt die bekend aan de werknemers, de bestuurder en relevante vakbonden.
Databank MZ en www.or.nl 2.G. Aanmaken van de set-up van de elektronische verkiezing
Nu de verkiezingsdatum vaststaat kan ook een begin worden gemaakt met de set-up van de elektronische verkiezing.
Databank MZ en www.or.nl STAP 3. -------- OPSTELLEN VAN EEN LIJST MET KIESGERECHTIGDE EN VERKIESBARE PERSONEN: 9 weken voor
In deze derde stap stelt uw verkiezingscommissie op basis van personeelsgegevens van de onderneming een lijst met kiesgerechtigde en verkiesbare personen samen en laat de persoonlijke gegevens controleren door de werknemers.
Databank MZ en www.or.nl 3.A. Bekend maken van de gegevens in het kiesregister
U kan het kiesregister niet zomaar in zijn geheel (laten) publiceren en voor het personeel en inleenkrachten toegankelijk maken. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) laat dat niet toe.
Databank MZ en www.or.nl 3.B. Openen bezwaarmogelijkheid
Alle medewerkers van de onderneming, inclusief ingeleende krachten, krijgen n week de tijd bezwaar aan te tekenen tegen hun persoonlijke gegevens in het kiesregister.
Databank MZ en www.or.nl 3.C. Verificatie van en uitspraak over de bezwaren
Nadat de bezwaartermijn is verstreken, overleg uw verkiezingscommissie met personeelszaken/HRM en doet zo snel mogelijk een uitspraak over de bezwaren en deelt die mee aan de bezwaarmakers.
Databank MZ en www.or.nl 3.D. Vaststellen van het kiesregister
Nadat de eventuele bezwaren zijn afgehandeld, stelt uw verkiezingscommissie het kiesregister met de verkiesbare en kiesgerechtigde personen vast.
Databank MZ en www.or.nl 3.E. Invoeren van het kiesregister in de set-up van de elektronische verkiezing
Zo gauw het kiesregister definitief is vastgesteld kan uw verkiezingscommissie het in de vorm van een Excelbestand overdragen aan de leverancier van de verkiezingsapplicatie.
Databank MZ en www.or.nl STAP 4. -------- UITNODIGEN VOOR HET STELLEN VAN KANDIDATEN: 9 weken voor
Drie weken voor de eigenlijke kandidaatstellingsperiode begint verstuurt uw verkiezingscommissie een uitnodiging.
Databank MZ en www.or.nl 4.A. Uitnodigen om kandidaten(lijsten) in te dienen
Negen weken voor de verkiezingsdatum verzoekt uw verkiezingscommissie officieel om kandidaten(lijsten) in te dienen.
Databank MZ en www.or.nl 4.B. Aangeven van de begin- en sluitingsdatum voor indiening kandidaten(lijsten)
Het moet voor de kandidaten duidelijk zijn gedurende welke termijn zij hun kandidatuur kenbaar kunnen maken, hoe ze dat moeten doen en bij wie precies.
Databank MZ en www.or.nl STAP 5. -------- WERVEN VAN KANDIDATEN: 9 weken voor
De werving van kandidaten voor uw OR-verkiezing start negen weken voor de verkiezingsdatum en loopt tot drie weken voor de verkiezingsdatum, wanneer de kandidaatstellingstermijn sluit.
Databank MZ en www.or.nl STAP 6. -------- OPENEN VAN DE KANDIDAATSTELLING: 6 weken voor
Uw verkiezingscommissie opent zes weken voor de verkiezing de kandidaatstellingstermijn. Deze sluit drie weken voor de verkiezing.
Databank MZ en www.or.nl 6.A. Openen kandidaatstelling
Zowel vakbonden als vrij verkiesbare medewerkers krijgen gelijktijdig drie weken de tijd om kandidaten te stellen.
Databank MZ en www.or.nl 6.B. Melding van lijstverbindingen aan de verkiezingscommissie
Een lijstverbinding is in het lijstenstelsel een samenwerking tussen twee of meer lijsten die afspreken dat hun reststemmen tijdens de verdeling van de restzetels onderling kunnen worden overgedragen.
Databank MZ en www.or.nl 6.C. Controleren van het kandidaatstellingsformulier
Uw verkiezingscommissie controleert onmiddellijk bij ontvangst van een kandidaatstellingsformulier of het volledig is ingevuld.
Databank MZ en www.or.nl 6.D. Verstrekken van een gedagtekend bewijs van ontvangst
De medewerkers die zich schriftelijk kandidaat stellen op een volledig ingevuld kandidaatstellingsformulier krijgen een ontvangstbevestiging.
Databank MZ en www.or.nl 6.E. Sluiten van de kandidaatstellingsperiode
De kandidaatstellingstermijn sluit op de aangegeven dag op het aangegeven tijdstip.
Databank MZ en www.or.nl 6.F. Informatie gesprekken voeren
Er zijn verkiezingscommissies die een een tussenstap maken met het voeren van informatie gesprekken met de kandidaten.
Databank MZ en www.or.nl STAP 7. -------- CONTROLEREN EN VASTSTELLEN VAN DE KANDIDATEN(LIJSTEN): 3 weken voor
De controle en het vaststellen van de kandidaten(lijsten) is een belangrijke taak van uw verkiezingscommissie. Het moet uiterst zorgvuldig en onpartijdig gebeuren.
Databank MZ en www.or.nl 7.A. Controle-eisen te stellen aan de kandidaten(lijsten)
Uw verkiezingscommissie dient de kandidaten te controleren en hun kandidatuur vast te stellen. Dat gebeurt aan de hand van een aantal criteria.
Databank MZ en www.or.nl 7.B. Afkeuring en aanpassing van de ingediende kandidaten(lijsten)
Als na het verstrijken van deze termijn een kandidaat of kandidatenlijst niet voldoet aan de criteria dan is de indiening ongeldig en vervalt de kandidatuur van de betreffende persoon/personen/lijst.
Databank MZ en www.or.nl 7.C. Bekend maken voorlopige kandidaten(lijsten)
Na de controle gaat uw verkiezingscommissie over tot de vaststelling van de voorlopige kandidaten(lijsten) die voldoen aan de criteria, en publiceert die.
Databank MZ en www.or.nl 7.D. Openen bezwaarmogelijkheid tegen de kandidaten(lijsten)
De bezwaartermijn tegen de kandidaten duurt n week. Alleen kiesgerechtigde medewerkers en inleenkrachten met kiesrechten kunnen bezwaar maken.
Databank MZ en www.or.nl 7.E. Beoordelen van de ingediende bezwaren
Na de beoordeling neemt uw verkiezingscommissie onmiddellijk de beslissing over de bezwaren.
Databank MZ en www.or.nl 7.F. Uitspraak over de bezwaren
Als uw verkiezingscommissie de bezwaren niet als doorslaggevend beoordeelt, dan stelt de ze de kandidaten(lijsten) officieel vast.
Databank MZ en www.or.nl 7.G. Vaststellen van de definitieve kandidaten(lijsten)
Wanneer er geen geldige bezwaren (meer) zijn, publiceert uw verkiezingscommissie de definitieve kandidaten(lijsten).
Databank MZ en www.or.nl 7.H. Geen stemming bij evenveel kandidaten als, of minder dan, het aantal OR-zetels
Aan het eind van de kandidaatstellingsfase bekijkt uw verkiezingscommissie [per kiesgroep, indien van toepassing] of er een stemming nodig is.
Databank MZ en www.or.nl 7.I. Afmaken van de set-up van de elektronische verkiezing
Bij elektronische verkiezingen voert uw verkiezingscommissie (of de leverancier van de verkiezingsapplicatie) de kandidaten(lijsten) in het programma en start de verkiezingsmodule.
Databank MZ en www.or.nl STAP 8. -------- VERSTUREN STEMOPROEP: 1 week voor
En week voor de verkiezingsdatum stuurt uw verkiezingscommissie de stemoproep. Dat gebeurt bij handmatige verkiezingen per brief of per e-mail op naam. Bij elektronische verkiezingen gebeurt de oproep automatisch.
Databank MZ en www.or.nl 8.A. De inhoud van de stemoproep
Op de stemoproep moet uw verkiezingscommissie een minimale hoeveelheid informatie vermelden:
Databank MZ en www.or.nl 8.B. Een collega machtigen om te stemmen
Een kiezer kan volgens een vaststaande procedure een kiesgerechtigde collega machtigen om in zijn of haar plaats te stemmen.
Databank MZ en www.or.nl STAP 9. -------- VERKIEZING
De verkiezingsdag is bij een handmatige verkiezing een drukke dag voor uw verkiezingscommissie, de stembureaus en de kiezers. Bij een elektronische verkiezing kan uw verkiezingscommissie achterover zitten en alleen online het opkomstpercentage volgen.
Databank MZ en www.or.nl 9.A. Voorbereiden van het stemmen
Als u een handmatige OR-verkiezing organiseert, dan moet u vlak voor de verkiezingsdag nog een aantal laatste voorbereidingen treffen.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.A.a. Gereedmaken en waarmerken van de stembiljetten
Uw verkiezingscommissie maakt de stembiljetten vlak voor de verkiezing gereedmaken.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.A.b. Inrichten van de stembureaus en instrueren van de leden
De stembureaus zijn zodanig ingericht dat de kiezers er geheim en schriftelijk kunnen stemmen.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.A.c. Bekendmaken van plaats en tijd
Tenslotte verdeelt uw verkiezingscommissie de leden van de stembureaus over de stembureaus.
Databank MZ en www.or.nl 9.B. Het stemmen
En dan is het zover. Het stemmen gaat van start. Maak er een bijzondere dag van.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.B.a. Medewerkers attenderen op de verkiezingsdag
Een delegatie van uw verkiezingscommissie en de ondernemingsraad staat met spandoeken en pamfletten aan de poort.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.B.b.Uitreiken of toezenden van het stembiljet
Wanneer de kiezer komt stemmen in het stembureau, dan wordt het stembiljet uitgereikt.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.B.c. Stemmen per post
Stemmen per post kan plaatsvinden door werknemers die niet in staat zijn lijfelijk aanwezig te zijn.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.B.d. Stemmen bij volmacht
Er zijn altijd omstandigheden die er voor zorgen dat kiezers een andere (kiesgerechtigde) collega willen machtigen tot het uitbrengen van zijn of haar stem.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.B.e. Uitbrengen van de stem
Bij de verkiezing moet elke uitgebrachte stem controleerbaar worden geregistreerd..
Databank MZ en www.or.nl -- 9.B.f. De kiezers tussentijds aansporen te stemmen en herinneren aan de verkiezing
Kiezers kunnen tijdens de verkiezingsdag met ludieke acties en mailings worden aangespoord om te gaan stemmen.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.B.g. Volgen van de opkomt
Uw verkiezingscommissie volgt de opkomst in de stembureaus of via de verkiezingsapplicatie.
Databank MZ en www.or.nl -- 9.B.h. Sluiten van het stembureau
Op het afgesproken tijdstip sluiten de stembureaus en de verkiezingsapplicatie.
Databank MZ en www.or.nl STAP 10. --------- VASTSTELLEN VAN DE UITSLAG: tot 2 weken na
In deze tiende stap rondt uw verkiezingscommissie in een aantal tussenstappen de verkiezing van de ondernemingsraad af.
Databank MZ en www.or.nl 10.A. Bepalen van de voorlopige verkiezingsuitslag
Bij een elektronische verkiezing is de uitslag direct beschikbaar na het sluiten van het stemmen. Bij een handmatige verkiezing heeft uw verkiezingscommissie een stemmentelcommissie gevormd.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.A.a. Vaststellen van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
De telcommissie doorloopt nauwgezet een aantal stappen.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.A.b. Toewijzing van zetels aan kandidaten bij het lijstenstelsel
De toewijzing van de OR-zetels gaat volgens een vooraf vastgestelde procedure en berekening.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.A.c. Toewijzen zetels aan kandidaten bij het personenstelsel
De kandidaat met de meeste stemmen krijgt een OR-zetel toegewezen. Dan de daarop volgende kandidaat met de meeste stemmen. Enzovoort, totdat alle zetels zijn verdeeld.
Databank MZ en www.or.nl 10.B. Bekendmaken van de voorlopige verkiezingsuitslag
Uw verkiezingscommissie maakt de voorlopige uitslag en samenstelling van de nieuwe ondernemingsraad bekend aan alle kandidaten het personeel, de bestuurder en de vakbonden die kandidaten hebben gesteld.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.B.a. Wijze van bekendmaking
De volledige uitslag wordt bekend gemaakt.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.B.b. Bewaren in verzegelde envelop
De stembiljetten en het geannoteerde kiesregister gaan een aantal maanden in een verzegelde envelop. Bij elektronische verkiezingen is de uitslag onmiddellijk controleerbaar beschikbaar in een verkiezingsprotocol
Databank MZ en www.or.nl 10.C. Openen bezwaarmogelijkheid tegen de voorlopige verkiezingsuitslag
Na bekendmaking van de voorlopige uitslag kunnen belanghebbenden bij uw verkiezingscommissie hiertegen bezwaar maken.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.C.a. Bezwaarmotieven
Er zijn tal van bezwaren denkbaar tegen de uitslag.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.C.b. Beoordelen van de bezwaren
Nadat de indieningstermijn voor het indienen van bezwaren tegen de voorlopige verkiezingsuitslag is verstreken toetst uw verkiezingscommissie de bezwaren.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.C.c. Uitspraak over de bezwaren en vaststelling van de definitieve uitslag
Na de beoordeling neemt uw verkiezingscommissie onmiddellijk de beslissing over de bezwaren en deelt deze schriftelijk en/of per e-mail mee aan de bezwaarmakers.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.C.d. Gerechtelijke procedure
Iedere belanghebbende kan bij de kantonrechter de beslissing van de OR over het bezwaar tegen de definitieve verkiezingsuitslag bij de kantonrechter aanvechten.
Databank MZ en www.or.nl -- 10.C.e. Vernietigen van de stembiljetten
Na een aantal maanden worden de stembijetten en het kiesregister vernietigd of de verkiezingsdatabases gewist.
Databank MZ en www.or.nl 10.D. Nazorg niet gekozen kandidaten
Door vr de verkiezing met alle kandidaten af te spreken dat ze beschikbaar blijven als vervangend OR-lid en dat ze actief blijven in de medezeggenschap, blijven ze behouden.
Databank MZ en www.or.nl 10.E. Evaluatie
Evalueer na de verkiezing de organisatie. Bekijk hoe het proces is gelopen, of het vloeiend verliep of dat er veel gemproviseerd en bijgestuurd moest worden en waarom dat zo was.
Databank MZ en www.or.nl STAP 11. --------- AANTREDEN VAN DE NIEUWE ONDERNEMINGSRAAD: tot 3 weken na
Direct al aan de start komt er een groot aantal inhoudelijk, procedureel en organisatorisch zaken op de nieuwe ondernemingsraad af.
Databank MZ en www.or.nl 11.A. Opstarten van de nieuwe ondernemingsraad
Hoewel nergens in wetten of regels de installatie van een ondernemingsraad staat voorgeschreven is het goed om aan de eerste vergadering van de ondernemingsraad extra aandacht te besteden.
Databank MZ en www.or.nl 11.B. Omgaan met tussetijdse vacatures
Het is veel werk om snel al weer een verkiezing te organiseren, zeker als er voor vervulling van de vacatures geen vooruitzicht is op kandidaten die zich melden via een normale kandidaatstellingsprocedure volgens de regels van het OR-reglement.
Databank MZ en www.or.nl -- 11.B.a. Het invullen van tussentijdse vacatures binnen de kaders van de WOR
De ondernemingsraad kan bij vacatures, en niet-gekozen kandidaat uit de laatste verkiezing benoemen, of een gekozen plaatsvervanger, en als die er niet zij een tussentijdse verkiezingen houden.
Databank MZ en www.or.nl -- 11.B.b. Praktische `oplossingen` die op gespannen voet staan met de WOR
Er zijn in de praktijk van de afgelopen jaren diverse 'oplossingen' gevonden voor een andere procedure in het vervullen van tussentijdse vacatures. Ze hebben gemeen dat ze in strijd zijn met de WOR.
Vrije toegang -------------------- Cursussen startende ondernemingsraad -------------------
Vrije toegang Open inschrijvingscursussen: basiscursus nieuwe OR-leden
Een overzicht van open inschrijvingscursussen speciaal bedoeld voor nieuwe OR-leden.

 

© OR.nl 2000-