Zoek:
 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

     
Vrije toegang -------------------- Eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden-------------------
Databank MZ en www.or.nl Kan de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aanpassen?
Niet als er een CAO is. Verder In beginsel niet. Behalve als er een eenzijdig wijzigingsbeding in de individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen en er een zwaarwichtig bedrijfsbelang is. Of als het vanuit goed werkgevers- en werknemersbelang is vereist. Het oordeel van de ondernemingsraad speelt een belangrijke rol. Versie: 20202006
Externe linken Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden
Uitgangspunt is dat een werkgever de arbeidsvoorwaarden van een werknemer niet mag wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van de werknemer. Op dit uitgangspunt bestaan echter twee uitzonderingen. Het artikel behandelt deze uitzonderingen.
Vrije toegang -------------------- Rol van de OR-------------------
Externe linken Arbeidsvoorwaarden en de rol van de OR
Deze folder geeft antwoord op (bijna) al uw vragen omtrent veranderingen in de arbeidsvoorwaarden!
Vrije toegang Arbeidsvoorwaarden
Wettelijke taak van de ondernemingsraad ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. De OR als onderhandelaar wordt niet behandeld. xx
Databank MZ en www.or.nl Als ondernemingsraad over arbeidsvoorwaarden onderhandelen? (OVERZICHT)
Als de ondernemingsraad over arbeidsvoorwaarden onderhandelen is niet vanzelfsprekend. Traditioneel is dit het werkterrein van de vakbonden. De WOR is er niet voor ingericht en er zijn veel moeilijkheden en beperkingen. Lees hier welke punten samengevat van belang zijn. Versie: 29290602
Databank MZ en www.or.nl Welke speelruimte heeft de ondernemingsraad om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden?
De speelruimte voor OR-onderhandelingen over arbeidsvoorwaarde wordt bepaald door : A. het al of niet aanwezig zijn van een CAO, wat er precies in die CAO is afgesproken en wat niet, en op wie de CAO van toepassing is; B. Landelijke wetgeving. Versie: 20200604
Databank MZ en www.or.nl Welke bevoegdheden heeft de ondernemingsraad ten aanzien van arbeidsvoorwaarden?
Als er geen CAO van kracht is die u een onderhandelingsrol geeft, dan heeft u in beginsel geen bevoegdheid. Alleen als de werkgever bereid is om u als exclusieve onderhandelingspartner aan te wijzen, en dat schriftelijk wil vastleggen in een overeenkomst, dan heeft u onderhandelingsbevoegdheid. De werkgever is dat niet verplicht. De mogelijkheid tot het afsluiten van zo'n overeenkomst is geregeld in artikel 32 lid 2. van de WOR. Versie: 20200604
Vrije toegang Naar een robuustere OR?
Verslag van een onderzoek over ondernemingsraden en arbeidsvoorwaarden bij 15 ondernemingen. Als pdf-bestand.
Vrije toegang Flexibele arbeidsvoorwaarden (Openbaar Archief)
Overzicht van voor- en nadelen van vier systemen: cafetariamodel; ruilmodel; kiezen uit standaardpakketten; flexibel budget.. Als Word-bestand. Het laden duurt even. Dit document ontvangt u gratis onder voorwaarde dat u een nieuw document aanbrengt. Versie: 20200112xx
Vrije toegang Flexibilisering
Wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad en een lijstje met soorten arbeidsvoorwaarden die onderhevig zijn aan flexibilisering. xx
Externe linken Doorwerking van afspraken met de OR in individuele arbeidscontracten
Juridisch-technische aspecten van de relatie CAO-ondernemingsraad, inclusief aandacht voor de geldigheidstermijn van afspraken met de ondernemingsraad en eventuele strijdigheid met Europese regelgeving. Als pdf-bestand.
Vrije toegang Loonschalen en loonlijnen
Korte uitleg plus uitgangspunten van FNV-Bondgenoten op het gebied van: beloningsbeleid, loonschalen en -lijnen, en competentiebeloning.
Vrije toegang -------------------- Instemmingsrecht beloningsysteem -------------------
Databank MZ en www.or.nl Wanneer is er sprake van een wijziging van het beloningssysteem?
Bij een beloningssysteem gaat het om de wijze waarop de beloning wordt berekend en aan de verschillende functies wordt toegekend. De hoogte van de beloning zelf is niet instemmingsplichtig. Over de vraag of het toevoegen van een beloningselement een instemmingsplichtig besluit is, kan verschil van mening bestaan.
Vrije toegang Beloningssysteem
Omschrijving wat het is, de wetteljke rechten van de ondernemingsraad en de koppeling met het functiewaarderingsysteem. xx
Databank MZ en www.or.nl De vaststelling van een optieregeling.
Kan onder bepaalde voorwaarden instemmingsplichtig zijn.
Vrije toegang Jurisprudentie Arbeidsvoorwaarden
xx
Vrije toegang Jurisprudentie Beloning en functiewaardering
xx
Vrije toegang -------------------- Werkkostenregeling -------------------
Externe linken De ondernemingsraad en de werkkostenregeling
Alles over de ondernemingsraad en de werkkostenregelng WKR. Als pdf-bestand.
Externe linken Werkkostenregeling website
Website met veel informatie over de werkkostenregeling.
Externe linken White paper werkkostenregeling
Korte heldere uiteenzetting werkkostenregeling. Als pdf-bestand.
Vrije toegang -------------------- Sparen en winstdeling en het instemmingsrecht in de WOR -------------------
Vrije toegang Telewerken
De productiviteitsstijging kan die kosten terug verdienen. xx
Externe linken Berekening bijtelling en kosten auto van de zaak
Externe linken Reiskostenvergoedingen
Onder het begrip woon-werkverkeer wordt verstaan het tenminste n keer per week reizen tussen de woning en de plaats (of plaatsen) waar arbeid wordt verricht, waarbij binnen het tijdsbestek van 24 uur zowel heen als terug wordt gereisd. Alle regels over toekenning van deze secundaire arbeidsvoorwaarde.
Externe linken Checklist Bonusregelingen
Waarop te letten bij de toekenning van bonussen? Als pdf-bestand.
Vrije toegang Levensloopregelingen, sparen voor verlof
Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Het is in beginsel een individuele zaak voor werknemers, maar collectieve regelingen zijn evengoed mogelijk. En bij die laatste regelingen speelt de ondernemingsraad een rol. xx
Externe linken Levensloop of spaarloon
Levensloop of spaarloon - wat is de beste keuze? Deze berekening kan u helpen door te tonen hoeveel u bij elkaar kunt sparen binnen de levensloop en spaarloon regelingen.
Externe linken Vitaliteitspakket en vitaliteitssparen
Het vitaliteitspakket is nieuw en wordt geleidelijk ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. Het pakket leidt tot vereenvoudiging van het fiscale stelsel omdat vier fiscale regelingen worden afgeschaft.
Externe linken Bedrijfssparen
Sinds 2003 zijn deze fiscaal gunstige regelingen behoorlijk uitgekleed.
Vrije toegang Spaarregeling
Wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad bij het vaststellen van een spaarregeling. Plus enkel fiscale regels. xx
Vrije toegang Jurisprudentie Spaarregeling/Winstdeling
xx
Vrije toegang Winstdeling
Bevoegdheden van de ondernemingsraad bij een winstdelingsregeling. xx
Vrije toegang Works council consent not required for temporary suspension of profit-sharing scheme
xx
Vrije toegang Jubileumregeling
De WOR kent het begrip jubileumregeling niet, zodat er niet direct bevoegdheden uit voortvloeien voor de OR. xx
Vrije toegang -------------------- Bewaken van de beloning -------------------
Vrije toegang Loonschalen en loonlijnen
Meestal wordt de beloning geregeld in een systeem van oplopende loonschalen, behorend bij oplopende functiezwaarte. Hoe ziet zon structuur van loonschalen eruit? Wat is een loonlijn? Aan welke technische eisen moet een structuur voldoen? Als pdf-bestand.
Vrije toegang Gelijke beloning: informatie voor de ondernemingsraad
In deze brochure kunt u lezen hoe u de beloning binnen uw bedrijf onder de loep kunt nemen. Met het stappenplan kunt u vervolgens nagaan of er onterechte beloningsverschillen zijn. Als pdf-bestand. xx
Externe linken Gelijkloon.nl
Alle werknemers hebben recht op een rechtvaardig salaris. In de praktijk komen in Nederland echter nog vaak beloningsverschillen voor. En die zijn niet altijd rechtvaardig. Een website bordevol informatie over uw loon.
Externe linken Arbeidsrechtelijke aspecten
Vanuit arbeidsrechtelijke invalshoek worden achtereenvolgens behandeld: het onderscheid tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, en het vaststellen van passende, verbeterde en variabele arbeidsvoorwaarden. Functiewaardering. Budgetteren en kengetallen.
Vrije toegang Flexibel belonen (Openbaar Archief)
Notitie over flexibel belonen, met achtergronden van de organisatie en randvoorwaarden bij invoering. Als Word-bestand. Het laden duurt even. Dit document ontvangt u gratis onder voorwaarde dat u een nieuw document aanbrengt. Versie: 20200112xx
Externe linken Prestatiegericht belonen
Een deel van de bezwaren tegen prestatiegericht belonen valt te ondervangen door goede randvoorwaarden te scheppen.
Vrije toegang Minimum loon
Actuele bedragen voor werknemers onder de 23 jaar en voor oudere werknemers: minimumjeugdloon en minimumloon. xx
Externe linken Jeugdloonwijzer
Alles over wettelijk minimumloon. jeugdloon. bijbaan. bijverdienen.
Externe linken 40+ loonwijzer
Vergelijk je salaris bij de loonstandaard van Nederland. Laat je verrassen door het feit dat ervaring en niet leeftijd telt. Te duur als 40-plusser? Soms is dat echt onzin...
Externe linken VrouwenLoonwijzer
Om uw salaris te vergelijken met dat van beroepsgenoten.
Externe linken MannenLoonwijzer
Om uw salaris te vergelijken met dat van beroepsgenoten.
Vrije toegang > Zie ook: checklists
Vrije toegang > Zie ook: model documenten

 

© OR.nl 2000-